Blog

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease หรือ COPD)

เป็นโรคที่พบได้บ่อย และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ของประชากรทั่วโลก กลุ่มของโรคปอดอักเสบเรื้อรัง เกิดจากการที่ หลอดลม เนื้อปอด และหลอดเลือดปอดได้รับความเสียหาย โดยได้รับสารหรือก๊าซที่ทำให้เกิดการระคายเคืองเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้หลอดลมจะค่อย ๆ ตีบแคบลงหรือถูกอุดกั้นไม่สามารถฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้

ในกลุ่มโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ได้แก่

 • โรคถุงลมโป่งพอง (emphysema)
 • โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (chronic bronchitis)

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

 • การสูบบุหรี่ และผู้ที่ได้รับควันบุหรี่แม้จะไม่ได้สูบ
 • มลพิษทางอากาศ
 • โรคทางพันธุกรรมบางชนิด เช่น ภาวะพร่องเอนไซม์ alpha-1 antitrypsin

อาการ

ในระยะแรกจะไม่แสดงอาการ จนปอดถูกทำลาย

 • ไอเรื้อรัง มีเสมหะ
 • หายใจลำบาก รู้สึกเหนื่อยหอบ
 • หายใจมีเสียงหวีด
 • หากปอดได้รับความเสียหายเพิ่มมากขึ้น จะเหนื่อยหอบ น้ำหนักลดลง ทำกิจกรรมได้หน่อยลง

การป้องกัน

 • เลิกสูบบุหรี่
 • งดและหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันบุหรี่หรือมลพิษทางอากาศ
 • ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
 • ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อปอดบวมแก่ผู้ที่เป็นโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) สามรถช่วยลดการกำเริบของโรค